top of page

DEMIRBAĞ HUKUK FAALIYET ALANLARI

Demirbağ Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin yasal sorunlarını çözmenin en iyi yolunun, işletmelerini ve sektörü anlamak olduğunu biliyoruz. Uzmanlık alanlarımız hakkında bilgi almak için lütfen okumaya devam edin.

TICARET HUKUKU

Şirketler ve ticari işletmelerin faaliyetlerini, işbu şirketlerin kendi iç işleyişini ve genel olarak ticari hayatı düzenleyen kurallar, ticaret hukukunun alanının oluşturmaktadır. Ticari işletmelerin ve ticari şirketlerin kurulması, yönetilmesi, tacir sıfatını haiz kişilerin iş ve işlemleri gibi konular, ticaret hukukunun başlıca konularıdır. Demirbağ Hukuk Bürosu olarak; birçok kurumsal firmaya hukuki danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra ticaret hukukuna ilişkin olarak sitemizde yer verdiğimiz yazılarımızla ticari uyuşmazlıkların çözümü noktasında yine gerekli olduğunu düşündüğümüz bilgileri aktarmaya çalışmaktayız.

GAYRIMENKUL HUKUKU

Eşya hukuku olarak da bilinen gayrimenkul hukuku; ev, arsa gibi taşınmaz mallar üzerindeki hakları düzenleyen hukuk dalı olarak nitelendirilebilir. Bu kapsamda gayrimenkul hukukunun kapsamına; taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer ayni haklar, taşınmaz malların devri, taşınmaz mallar üzerindeki zilyetlik hakkı gibi konular girmektedir. Sitemizde yer alan gayrimenkul hukukuna ilişkin yazılarımızda; özellikle mülkiyetin kazanılması, korunması, devri ve kaybedilmesi başta olmak üzere gayrimenkuller hakkında doğabilecek her türlü uyuşmazlığa ilişkin gerekli bilgiler anlaşılır bir dille aktarılmaktadır.

CEZA HUKUKU

Kişi hak ve özgürlüklerini ve genel olarak kamu düzenini korumak amacıyla bazı fiiller, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, çeşitli kanunlarda suç olarak tanımlanmıştır. İlgili kanunlarda suç olarak tanımlanmış fiillerin işlenmesi halinde ise yaptırım olarak kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması gündeme geldiğinden ceza hukuku, üzerinde titizlikle durulması ve özenle uygulanması gereken bir hukuk dalıdır. Ceza hukukuna ilişkin olarak sitemizde yer verdiğimiz yazılarımızda; suç tiplerine, hangi fiillerin suç teşkil ettiğine, suçların yaptırımına ve cezaların infazına ilişkin bilgileri açık ve anlaşılır bir dille aktarmaya çalışmaktayız.

İDARE HUKUKU

İdare hukuku; kamu gücünü kullanan idarelerin tesis etmiş olduğu işlemleri konu edinen hukuk dalı olarak nitelendirilebilir. Bireyler ile idareyi karşı karşıya getiren durumlar ise idarenin işlemleri, eylemleri ve yapmış olduğu sözleşmeler şeklinde sınıflandırılabilir. Hukuka uygun hareket etmekle yükümlü olan idarenin hukuka aykırı iş ve işlemlerinin ise bireyler tarafından yargıya intikal ettirilmesi mümkündür. İdare hukukuna ilişkin olarak sitemizde yer verdiğimiz yazılarımızda; temelde idari işlemin iptali (iptal) ve idarenin eylemlerinden doğan zararın tazmini (tam yargı) olmak üzere iki kategoride toplanabilecek her türlü idari davaya ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verilmektedir.

IŞ HUKUKU

İş hukuku; işverenler ile işçiler arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hukuk alanıdır. Genel olarak; işçilerin çalışma koşulları, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, işçinin iş akdinin sona erdirilmesi, iş akdi sona erdirilen işçinin tazminat ve sair işçilik alacakları gibi konular iş hukukunun kapsamı dahilindedir. İş hukuku kategorisinde yer verdiğimiz yazılarda; işçi ile işveren arasında oluşabilecek uyuşmazlıklar, iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve işçi ile işverenin hak ve yükümlülükleri hakkında açıklayıcı bilgilere yer vermekteyiz.

AILE HUKUKU

Aile hukuku; toplumu oluşturan en küçük yapı taşı olan ailenin kendi içindeki iç ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Aile hukuku temelde; kişilerin nişanlanmasından itibaren evlenme, boşanma, eşler arasındaki mal rejimi, nafaka yükümlülüğü ve çocuğun velayeti gibi evlilik kurumuna dair düzenlemelerin yer aldığı hukuk dalıdır. Ayrıca; kişiler arasındaki soy bağının kurulması, kurulmuş olan soy bağının reddi ve vesayet gibi konular da yine aile hukukunun inceleme konularıdır. Blog sayfamızda yer verdiğimiz aile hukukuna ilişkin yazılarımızda; aile hukuku alanında çıkabilecek uyuşmazlıklar ve bunların çözümü hakkında gerekli bilgileri aktarmaya çalışmaktayız.

MIRAS HUKUKU

Miras hukuku genel olarak, bir kimsenin ölümünden sonra ardında bırakmış olduğu malvarlığına uygulanması gereken kuralları belirleyen hukuk dalıdır. Kişinin ölümünden sonra ardında bırakmış olduğu mirasının (terekesinin) mirasçılara intikali, mirasçılar arasında paylaştırılması ve mirasçıların tereke üzerinde tasarruf etme yetkileri gibi konular, miras hukukunun kapsamı dahilindedir. Mirasın açılması, mirasçılık belgesinin alınması, miras ortaklığının giderilmesi, mirastan mal kaçırma (muris muvazaası), mirasçılıktan red, mirasın reddi gibi konular ise miras hukuku alanında hukuki destek sağlanan konulardan başlıcalarıdır. Miras hukukuna ilişkin olarak sitemizde yer verdiğimiz yazılarımızda; mirasçılar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar ve mirasçıların miras hakları başta olmak üzere birçok farklı konu hakkında açıklayıcı bilgilere yer vermekteyiz.

SÖZLEŞMELER VE BORÇLAR HUKUKU

Kişileri tek taraflı veya karşılıklı olarak bir şey yapma, yapmama, verme veya vermeme borcu altına sokan tüm ilişkiler, genel olarak borçlar hukukunun konusuna girmektedir. Bazen bu alana borçlar hukuku yerine daha dar anlamıyla sözleşmeler hukuku denilmesinin sebebi ise; kişilerin hak ve borç doğuran bu ilişkileri sözleşme yaparak yazılı bir hale getirmesidir. Blog sayfamızda, borçlar hukuku alanında yer verdiğimiz yazılarımızda; günlük hayatta çok fazla karşılaşılan satış, kira, bağışlama, kefalet, eser, hizmet sözleşmeleri başta olmak üzere tek taraflı veya karşılıklı borç doğuran ilişkiler hakkında çeşitli hukuki bilgiler aktarmaktayız.

VERGI HUKUKU

İdare tarafından karşılıksız olarak ve gerektiğinde zor kullanılarak tahsil edilen vergi, harç, resim ve benzeri adlarla nitelendirilen tüm kamu gelirleri, vergi hukukunun konusunu oluşturmaktadır. İdare hukuku ile sıkı bir ilişki içerisinde olan vergi hukuku, devletin daha çok mali faaliyetleri ile ilgilenmektedir. Tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil gibi çeşitli aşamaları olan vergilendirme sürecinde ise çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmekte ve bu uyuşmazlıklar yargı önüne taşınabilmektedir. Diğer hukuk alanlarına göre biraz daha teknik olduğu söylenebilen vergi hukukuna ilişkin olarak sitemizde yer verdiğimiz yazılarımızda; vergi hukukundan doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında bilgiler verirken herkes tarafından anlaşılabilir açık ve yalın bir dil kullanmaya özen göstermekteyiz.

SAĞLIK HUKUKU

Temelde doktor ve hasta arasındaki ilişki ile doktor ve hasta haklarının sağlık hukuku kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Hiç şüphesiz; doktorlar tarafından yapılan özellikle cerrahi müdahalelerin, tedavilerin ve hatta teşhislerin dahi insan bedeni üzerinde çok ciddi sonuçlar doğurabilmesi mümkündür. Doktor ve hasta arasındaki bu hassas ilişki, hukuk düzenince de titiz bir şekilde el alınmakta ve doktor hasta ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar sağlık hukuku alanındaki düzenlemeler çerçevesinde çözüme kavuşturulmaktadır. Demirbağ Hukuk Bürosu olarak; sağlık alanında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklar ile hasta ve doktor haklarına ilişkin yazıları, sağlık hukuku başlığı altında yayınlamaktayız.

Faaliyet Alanları: Faaliyet Alanları
bottom of page